Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Bilirkişilik Bölge Kurulumuzca Yapılan Denetimlere Dair Açıklama
  02.06.2021

       6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun Denetim ve İnceleme başlıklı 14/1 maddesi “(1) Bilirkişiler, görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından bölge kurulları tarafından resen veya başvuru üzerine denetlenir.” hükmünü amirdir.

       Yine Bilirkişilik Kanunu, 8/1-d bendinde yasa koyucu, ilgili mevzuat çercevesinde bilirkişilerin denetimini yapmak ve performansını ölçmek görevini bilirkişilik bölge kurullarına vermiştir. 
      Bu denetimler yapılırken Bilirkişilik Kanunun 14/3 maddesi gereğince, bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar, özel veya teknik bilgi yönünden denetlenemeyecektir. 
       Bilirkişilik Kanununun Temel İlkeler başlıklı 3/2 maddesi gereği, “Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.” hükmü doğrultusunda, bilirkişilerin raporlarında kayıtlı oldukları uzmanlık alanı dışında rapor hazırlayıp hazırlamadıkları, bilirkişi raporu hazırlanırken Bilirkişilik Yönetmeliğinin 55. maddesi hükmüne göre raporda yer alması gereken hususların raporda eksiksiz yer alıp almadığı,  raporlarda hukuki nitelendirme ve değerlendirmede bulunup bulunmadıkları, mahkemelerin ya da Cumhuriyet Savcılıklarının bilirkişi görevlendirmelerinde görevlendirme sınırı dışına çıkılıp çıkılmadığı, raporların verilen süre içerisinde sunulup sunulmadığı yönlerinden bilirkişilik bölge kurulumuzca re'sen denetimler yapılmaktadır.   
        Bu itibarla, bilirkişilik görevinin ifası sırasında bilirkişilik temel ve etik ilkelerine uygun davranılması, bilirkişi raporlarının Bilirkişilik Yönetmeliğinin 55. maddesine uygun olarak hazırlanması, UZMANLIK ALANI DIŞINDA rapor hazırlanmaması, raporlarda HUKUKİ NİTELENDİRME VE DEĞERLENDİRMELERDE bulunulmaması, yargılamaların gecikmesine mahal verilmemesi için raporların verilen süre içerisinde hazırlanıp sunulması hususunda azami gayretin gösterilmesi, bilirkişilik görevinin adalete hizmet etme bilinciyle, etkin, zamanında ve verimli bir biçimde ve özellikle ek rapora ihtiyaç duyulmayacak şekilde yerine getirilmesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar doğrultusunda bilirkişilik görevinin ifası hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmekte olup aksine tutum ve davranışlar ilgili bilirkişi hakkında denetim ve inceleme konusu yapılarak ilgili hakkında sicilden ve listeden kalıcı olarak veya geçici olarak çıkarma ya da uyarma gibi disiplin işlemleri uygulanabileceği gibi şartlarının bulunması halinde haklarında adli soruşturma için suç duyurusunda bulunulması yoluna da gidilebilecektir.
        Yukarıda açıklandığı üzere;    
      Uyap sisteminde bilirkişi raporları Başkanlığımız tarafından re'sen hukukî nitelendirme, bilirkişi uzmanlık alanı dışında rapor hazırlanması, raporun geciktirilmesi, meslekî özen ilkesine aykırılık gibi yönlerden incelenmekte ve değerlendirilmekte olup,
        Kamuoyuna ve bilirkişilerimizin bilgisine sunulur. 01/06/2021

  Adres

  Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:38 Ortahisar / TRABZON

  Telefon

  0462 224 33 52 (Pbx)

  0462 224 33 63

  E-Posta

  trabzonbbkisaretadalet.gov.tr