Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2023 Yılı Konkordato Komiserliği Başvuruları Değerlendirme Ve Sonuçlarına Dair Duyuru
  05.01.2024

  T.C.
  T R A B Z O N 
  B İ L İ R K İ Ş İ L İ K  B Ö L G E  K U R U L U


   2023 YILI KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARINA DAİR DUYURU


   1. 2004 sayılı İcra İflas Kanunun 290 ıncı maddesi ile 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca konkordato komiserliğine kabule ve konkordato komiserlerinin listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz  doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Trabzon, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane illeri dahilinde yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak konkordato komiserlik listesi için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 12/10/2023 günü yayımladığı Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 30/10/2023 ile 13/11/2023 tarihleri arasında konkordato komiseri olmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

  2. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan 12/10/2023 ve 01/12/2023 tarihli duyurular ile Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelikteki düzenlemeler esas alınarak başvuru şartları, başvuru usulü, başvuruya eklenecek belgeler, başvuruların değerlendirilmesi, konkordato komiserliği listelerinin oluşturulması ve listelerin ilanı başlıkları altında gerekli açıklamalar yapılmış ayrıca  başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru kılavuzu ile Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen beyannamenin örneği de ilan ekinde paylaşılmıştır.


   3. 01/12/2023 tarihli Ek Duyuruda, 4-5 Aralık 2023 tarihleri arasında yeniden açılan başvuru ekranları sadece daha önce listeye kayıtlı olup yenileme yapmak isteyen konkordato komiserleri ile 30 Ekim-13 Kasım 2023 tarihleri arasında başvuru yapmış olup eksik evrakı olanların evrak yükleyebilmeleri için yeniden açılmıştır. Bu başvuru döneminde (4-5 Aralık 2023 arasındaki) ilk kez başvuru yapmış olanların başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı açıkça belirtilmiş olması nedeniyle, 4-5 Aralık 2023 tarihleri arasındaki başvuru döneminde konkordato komiserliğine ilk kez başvuru yaptığı anlaşılanların başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır. Başvurusu bu kapsamda olanlar "Başvurusu, belirlenen başvuru takvimi dışında olması nedeniyle, değerlendirmeye alınmamıştır." şeklinde ilan edilmiştir.

    4. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusunda belirlenen ve başvuruya eklenmesi gereken tüm belgelerin tam olup olmadığı hem de esas yönünden Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4. maddesindeki, başvuru şartlarının taşınıp  taşınmadığı noktasında yapılmıştır.
      
      5. Bu kapsamda kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların, başvuru formunda belirttikleri uzmanlık alanları doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgeleri, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılıp çıkarılmadıkları, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunup bulunmadıkları, fiilen yürütmekte oldukları mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunup bulunmadığı, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, komiserlik eğitimini alıp almadıkları ve eğitimin Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına ilişkin 26/06/2019 tarih ve 171 sayılı Genelgeye uygun olup olmadığı, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları hususları dikkate alınarak, başvurular ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 18/12/2023  ve 2023/161  sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.


  6. Değerlendirmeler sonucunda, Bölge Kurulumuza yaptıkları başvuruları usul ve esas bakımından uygun görülenler Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca üç yıllığına listeye kayıt edilmişlerdir. 

  7. Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun Konkordato Komiseri Listesinde kayıtlı olup 2023 yılı başvuru dönemi içerisinde yenileme talebinde bulunmadıkları anlaşılanların, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 11/1 maddesi uyarınca konkordato komiserliği listesine yeniden kayıtlarının yapılması mümkün olmamıştır. 

  8.  Usul ve/veya esas bakımından uygun görülmeyen başvurular ise reddedilmiştir. 
  Bu kapsamda; 

  (a)- Duyurunun, “Başvuru Usulü” bölümünün 1 inci maddesinde, Konkordato    komiserliğine başvurunun, Vatandaş Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Ek-1 de yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle ilgili bölge kuruluna yapılacağı, Daire Başkanlığının durusunun ekinde yer alan ve başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru kılavuzunda ise başvuru sırasında girilen bilgilere göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan başvuru formu bilgisayara indirildikten sonra  elektronik imza (e-imza) veya  mobil imza (m-imza) ile imzalanarak gönderilmesi gerektiği açıklanmış, elektronik imza veya mobil imza ile imzalı başvuru formu göndermeyenlerin başvurularının geçersiz sayılacağı belirtilmiştir. Başvuru evrakında bu yönüyle eksiklik bulunanların başvurusu, “Elektronik/mobil imzalı başvuru formunun eklenmemesi”

  (b)- Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4/1-c maddesi ile duyurunun başvuru şartlarının 1-c ve başvuruya eklenecek belgeler bölümünün 1-a maddesinde belirtilen lisans diploması veya onaylı örneğini sunmadığı tespit edilenlerin başvurusu, "Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneğinin eklenmemesi" 

  (c)- Duyurunun “Başvuru Şartları” bölümünün 1-ı ve başvuruya eklenecek belgeler bölümünün 1-ç,d maddelerinde belirtilen Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 171 Nolu Bakanlığımız Genelgesi uyarınca ve Daire Başkanlığının bilirkisilik.adalet.gov.tr adresinde listesi yayımlanan eğitim kuruluşlarından alınmış Konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgesi sunmayanların başvurusu,  "Konkordato komiserliği temel eğitimi belgesinin sunulmaması", yenileme eğitimi katılım belgesi sunmayanların başvurusu, "Konkordato komiserliği yenileme eğitimi belgesinin sunulmaması", Daire Başkanlığınca izin verilen ve bilirkisilik.adalet.gov.tr adresinde listesi yayımlanan eğitim kuruluşları dışında kuruluşlarca tanzim edilmiş belge sunanların başvurusu, "Sunulan Konkordato komiserliği temel/yenileme eğitim katılım belgesini tanzim eden kuruluşun, Daire Başkanlığınca izin verilen eğitim kuruluşları arasında bulunmaması"

  (ç)- Duyurunun “Başvuru Şartları” bölümünün 3 üncü maddesinde “30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimlerinin, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmayacağı, başvuruda bulunacakların, Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 171 Nolu Bakanlığımız Genelgesi uyarınca ve Daire Başkanlığının bilirkisilik.adalet.gov.tr adresinde listesi yayımlanan eğitim kuruluşlarından 36 saatlik komiserlik temel eğitimini almış olmaları gerektiği”  belirtilmiş olup; başvuru evrakı ekinde sunulan temel eğitim katılım belgeleri 30.01.2019 tarihi öncesi olanların başvurusu, "Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Katılım Belgesinin 30.01.2019 tarihi öncesine ait olması”

  (d)- Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4/1-c maddesindeki, 5 yıllık mesleki tecrübe şartı yönünden yapılan değerlendirmede, ilgilinin başvurusuna sunmuş olduğu ruhsatname veya oda kayıt belgesi gibi tek başına tecrübeyi ispatlamayan belgelerle yapılan başvurular mesleki tecrübe yönünden yeterli görülmemiş, ilgililerin fiilen çalışmasını belgeleyecek sözleşme, görevlendirme belgesi, hizmet dökümü, iş sözleşmesi gibi belgelerden asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlamadığı anlaşılanların başvurusu "Temin edilen belgelerden en az beş yıllık deneyiminin bulunmadığının anlaşılması"; 5 yıllık mesleki çalışmasını ispata yarar yeterli belge sunmayanların başvurusu, "En az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğuna dair belge sunulmaması"

  (e)- T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 14.12.2020 tarih ve E-740733113-010.99-48678 sayılı, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın 30.10.2020 tarih ve E-51376050-650.02.146.2020-397/26076 sayılı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 08.12.2020 tarih ve E-64913683-045.022776038 sayılı yazılarında da 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda Devlet memurlarının konkordato komiserliği yapabilmelerine dair özel bir düzenlemeye yer verilmemiş olması ve konkordato komiserliğinin 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde sayılan ikinci görevlerden biri olmaması sebebiyle 657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışanların başvurularının kabul edilemeyeceği bildirilmiştir. 657 sayılı Devlet memurları Kanununun "İkinci Görev Yasağı" başlıklı 87 nci maddesinde; "Memurlara maddede belirtilen istisnalar dışında ikinci görev verilemeyeceği” hükmü yer almakta olup, Kanunda devlet memurlarına ikinci görev olarak verilebilecek hizmetler ve görevler sınırlı olarak sayılmıştır. Konkordato komiserliği bu istisnalar arasında yer almamaktadır. Buna göre 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların başvurusu “657 Sayılı Yasaya tabi çalışan olup fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında komiserliği yürütmesine engel hüküm bulunması”

  (f)- Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Listeye Kayıt İçin Başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında "İlgili, başvuru sırasında kimlik, yerleşim ve iletişim bilgileri ile 4 üncü maddede aranan nitelikleri taşıdığına dair belgeleri ve aynı maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi sunar” hükmü yer almakta olup duyurunun “Başvuruya eklenecek belgeler” bölümünde buna dair Ek-2’ de yer alan beyannameyi imzalayıp sunmayanların başvurusu, “Duyurunun "Başvuruya Eklenecek  Belgeler" bölümünde yer alan 1. maddesinin (b) bendinde belirtilen beyannamenin eklenmemesi”

  (g)- Daire Başkanlığının Duyurunun "Başvuru Usulü" bölümünün 4 ncü maddesinde "..Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerin konkordato komiser listelerinde yer almak istemeleri halinde iş bu duyuruda yer alan şartları taşımak kaydıyla öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunmaları ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlamaları gerekmektedir." belirtilmiş ayrıca KGK resmi internet sitesinde yayımlanan 25.10.2023 tarihli duyuruda da “Kuruma yapılan başvurunun Adalet Bakanlığına yapılması gereken genel başvuru yerine geçmediği, şartları sağlayan bağımsız denetçilerin ilgili bakanlığa ayrıca başvuruda bulunması gerektiği, kuruma başvuruda bulunan bağımsız denetçilerin Adalet Bakanlığına (bilirkişilik bölge kurulları) bildirileceği, söz konusu bildirilen kişilerin gerekli şartları haiz olup olmadıklarının ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği” hususları ifade edilmiştir. Buna göre; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, 14.11.2023 tarih ve E-65445614-622-20483 sayılı yazılarıyla Bilirkişilik Bölge Kurulumuza gönderilen listede adı olmakla birlikte duyuruda belirtildiği şekilde sistem üzerinden Bölge Kurulumuza başvuru yapmayan bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumuna yaptıkları başvuru, "Duyurunun ‘Başvuru Usulü’ bölümünün 4 üncü maddesininde açıklandığı şekilde Bölge Kurulu’na yapılmış usulüne uygun bir başvurusu bulunmaması;" Aksi şekilde Bölge Kurulumuza bağımsız denetçilik belgesi sunarak /bağımsız denetçi sıfatıyla başvuru yapmasına rağmen Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumuna başvuru yapmadığı için Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından gönderilen listede yer almayanların başvurusu "Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından bildirilen bağımsız denetçiler listesinde yer almaması" gerekçeleriyle reddedilmiştir. 

  9. Konkordato Komiserliği başvurularına ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından Doğum Tarihi,  Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

  10. 2023 Yılı Konkordato Komiserliği Listesi ilanı ile birlikte yürürlüğe girecek olup, 2020 Yılı Konkordato Komiserliği Listesi yürürlükten kalkacaktır. 

  11. 2020 Yılı Konkordato Komiserliği Listesine kayıtlı iken 2023 Yılı Konkordato Komiserliği Listesine kabul edilmeyenler ile yenileme başvurusu yapmayanlar daha önce görevlendirildikleri dosyalardaki görevlerini tamamlayacaklardır. 

      12. Konkordato komiser görevlendirmeleri, İcra ve İflas Kanunu’nun 290 ıncı ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde görevli ve yetkili Mahkeme tarafından yapılacaktır.


  13. Konkordato Komiserliğine ilk kez başvuru yapanlar ile halihazırda konkordato komiserliği listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunup başvuruları tamamen veya kısmen reddedilenler, yenileme yapmadıkları için konkordato komiserliği listesine kaydedilmeyenler ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar, başvuruları reddedilenler  6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca tebliğ mahiyetinde olan iş bu ilandan itibaren 30 (otuz) gün içinde bölge kurulumuza yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.


  14.Başvuru sonuçlarına karşı 6754 S.K.'nun 15/1 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurulumuza yazılı olarak itirazda bulunulabilecektir. Bu kapsamda UYAP Bilişim Sistemi Vatandaş Portalda Başvuru Yap butonuna tıklandıktan sonra Bilirkişilik Bölge Kuruluna Evrak Gönderme sekmesinden Bölge Kurulu olarak Trabzon Bilirkişilik Bölge Kurulu , evrak türü olarak Konkordato Komiserliği Başvuru Sonucuna İitiraz dilekçesi eklenerek açıklama alanına '' Konkordato Komiserliği Başvurusu Sonucuna İtiraz'' yazarak itiraz edilebilecektir. İtiraz dilekçesini ibraz etmek için Bölge Kurulumuza bizzat gelinmesine gerek yoktur. 

  İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 05/01/2024 

   

      

  TC KİMLİK NO
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:38 Ortahisar / TRABZON

  Telefon

  0462 224 33 52 (Pbx)

  0462 224 33 63

  E-Posta

  trabzonbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu