Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
  25.12.2020

  2020 YILI KONKORDATO BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARINA DAİR İLAN

      1. 2004 sayılı İcra İflas Kanunun 290 ıncı maddesi ile 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca konkordato komiserliğine kabule ve konkordato komiserlerinin listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz  doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Trabzon, Artvin, Rize, Giresun,  Gümüşhane illeri dahilinde yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak konkordato komiserlik listesi için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 17/09/2020 tarihinde yayımladığı Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 28/09/2020 ile 20/10/2020 tarihleri arasında komiser olmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

    2. Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğindeki düzenlemeler dikkate alınarak konkordato komiserinde bulunması gereken şartlar belirtilip, başvuru usulü ve başvuruya eklenecek belgeler de ilan edilmiştir. Ayrıca başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru klavuzu ile imzalanıp başvuruya eklenmesi gereken beyanname de duyuru ekinde ilan edilmiştir.
      3.  Konkordato Komiserliği başvuruları, öncelikle başvuru klavuzunda gösterilen biçimde usulüne uygun bir başvuru bulunup bulunmadığı noktasında değerlendirmeye alınmıştır.

    4. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusunda belirlenen ve başvuruya eklenmesi gereken tüm belgelerin tam olup olmadığı hem de esas yönünden Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4. maddesindeki, başvuru şartlarının taşınıp  taşınmadığı noktasında yapılmıştır.
      
      5.  Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların,  başvuru formunda belirttikleri uzmanlık alanları doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgeleri, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılıp çıkarılmadıkları, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunup bulunmadıkları, fiilen yürütmekte oldukları mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunup bulunmadığı, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, komiserlik eğitimini alıp almadıkları ve eğitimin Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına ilişkin 26/06/2019 tarih ve 171 sayılı Genelgeye uygun olup olmadığı, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları hususları dikkate alınarak, başvurular ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiş olup Kurulumuzun 21/12/2020  ve 2020/9  sayılı kararı ile karar altına alınmıştır.

      6. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 15.12.2020 tarih ve 478/31744 sayılı yazı ekindeki  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığının 08.12.2020 tarih ve 2756751 sayılı yazısına göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların ikinci görev yasağı nedeniyle konkordato komiserliği yapamayacakları bildirilmiş olmakla başvurucular arasında bulunanlardan, 657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların hem bu gerekçeyle hem de Ek-2 listesinde gösterilen diğer eksiklikleri nedeniyle başvurularının reddi değerlendirilmiştir.
      
      7.  Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurunun başvuru usulü bölümünün 4 ncü maddesinin son fıkrası gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından komiserlik listesine kayıt için bildirilen listede adı olmakla birlikte, başvuru tarihleri arasında sistemden kurulumuza başvuru yapmayan  bağımsız denetçilerin, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu aracalığıyla yaptıkları başvurularının kabul edilmesi mümkün olmamıştır. 

      8. Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçi olup konkordato komiser listelerinde yer almak isteyen ve öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunan, ayrıca başvuru tarihleri arasında sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlayanların başvuruları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı aracılığı ile 09/11/2020 Tarih E-51376050-650.02.146.2020/414/27406 sayılı yazı ekinde bölge kurullarımıza gönderilmiştir. Kurulumuzca bağımsız denetçilerin, faal/gayri faal durumu, bağımsız denetçi belgesini aldığı ve sicile kaydedildiği tarih, hakkında disiplin yaptırımı uygulanıp uygulanmadığı ve komiserlik için diğer şartlara haiz olup olmadıkları yönünden nihai değerlendirme yapılarak başvuru talepleri değerlendirilmiştir.   
      
      9. Başvuruları kabul edilen ve başvuru formunda birden fazla uzmanlık alanı yazdıkları ancak bazı uzmanlık alanlarında listeye kayıt için  aranan şartları taşımadıkları anlaşıldığından,  bu kişilerin belirtilen uzmanlık alanından başvuruları kabul edilmiştir.
      
      10. Konkordato komiserliği başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan, başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek gerek Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 4. maddesindeki aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan kişiler   duyurunun ekinde liste halinde gösterilmiş olup listede yer alan kişiler Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca üç yıllığına konkordato komiserliği listesine kayıt edilmişlerdir.

      11.Konkordato komiser görevlendirmeleri, İcra ve İflas Kanunu’nun 290 ıncı ve Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde görevli ve yetkili Mahkeme tarafından yapılacaktır.

      12. Başvurusu kabul edilenler, İlgili Yönetmeliğin 18 inci maddesi 3 üncü fıkrası uyarınca üç yıl için listeye kaydedilmiş olup Bölge Kurulumuz veya Mahkeme nezdinde (bilirkişilik mevzuatında olduğu gibi) yemin uygulaması söz konusu değildir. 
      
      13.Başvurusu reddedilen ilgililer iş bu karara karşı, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. Maddesi uyarınca internet sitemizde yapılan tebliğ mahiyetindeki duyuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Adalet Bakanlığı aleyhine Trabzon İdare Mahkemesine idari dava açabilecekleri gibi, idari dava açmadan önce yine aynı sürede idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için Bölge Kurulumuza UYAP üzerinden başvurabileceklerdir.
      İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

      Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  25.12.2020            

                          EK : Başvuru Sonuçları için (tıklayınız)

  Adres

  Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:38 Ortahisar / TRABZON

  Telefon

  0462 224 33 52 (Pbx)

  0462 224 33 63

  E-Posta

  trabzonbbkisaretadalet.gov.tr